Negen Kortrijkse kunstenorganisaties dienden op 1 december een erkenningsdossier in bij de Vlaamse overheid in het kader van het Kunstendecreet. Het belang van deze organisaties voor de stad en regio is niet te onderschatten.

Dat blijkt ook uit de Landschapstekening Kunsten die de organisaties samen met de stad Kortrijk en het bredere cultuurveld opmaakten. Een sterk professioneel kunstenveld versterkt ook ons dossier richting Kortrijk 2030 als Culturele Hoofdstad van Europa.

De ingediende dossiers voor het Kunstendecreet bevestigen onze sterktes en ambities. We mikken groot, richting Culturele Hoofdstad 2030, maar we zijn het meer dan waard. Dat blijkt ook uit de gezamenlijk opgestelde Landschapstekening. We hebben een breed onderbouwd en sterk professioneel kunstenveld, met een focus op participatie. Dat is een enorme troef richting 2030.

Axel Ronse, schepen van cultuur

Wit.h vzw, Unie de Zorgelozen, Designregio Kortrijk, kunstencentrum BUDA, Wilde Westen, Next Kunstenfestival, de Figuranten, Reveil en Theater Antigone zijn de negen organisaties die zonet een dossier indienden bij minister van Cultuur Jambon. In 2023 start een nieuwe beleidsperiode en de minister beslist de komende maanden op basis van de pas neergelegde plannen hoeveel subsidies ze krijgen. Het stadsbestuur is trots op en dankbaar voor dit rijke Kunstenlandschap. Hun nationale en internationale allure straalt af op Kortrijk.

Kortrijk is een stad die volop inzet op cultuur. En dat blijft niet ongezien in de rest van Vlaanderen. Onze collega’s uit Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven spreken ons erover aan: de stad straalt artistieke ambitie uit. En dat doen wij met de negen Kortrijkse kunstenorganisaties ook.

Kortrijk Kunstenoverleg, KKO

Naar aanleiding van deze dossierronde werd de Landschapstekening Kunsten voor Kortrijk en de regio Zuid-West-Vlaanderen opnieuw gemaakt. “Waar staan we met de kunsten in onze regio? Wat werkt en wat zijn de pijnpunten?”

De nieuwe Kortrijkse Landschapstekening Kunsten bevestigt de sterkte, kwaliteit en diversiteit van het kunstenveld en -aanbod in Kortrijk en de regio. Ook binnen de Kunsten is Kortrijk een regio van makers. Creatie en ontwikkeling zijn ingebed in de werking van verschillende organisaties. De Kortrijkse organisaties scoren sterk op vlak van participatie waarbij artistieke processen vertrekken vanuit de deelnemers.

Meer dan 50 mensen uit het brede culturele veld werkten mee aan de opmaak van de Landschapstekening. Tijdens drie online sessies in het voorjaar werd op basis van feiten en cijfers gewerkt aan gedeelde prioriteiten en engagementen.

Wat de verschillende organisaties met elkaar delen, is het verlangen om als kunstensector actief mee te werken aan de ontwikkeling van de stad en de bredere regio. Kunst en creativiteit worden hierbij ingezet als een hefboom. De Landschapstekening Kunsten biedt de organisaties handvaten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Deze tekst geeft voeding aan de eigen werking van de organisaties, maar eveneens aan het brede cultuurbeleid van de stad Kortrijk.

De organisaties formuleren samen zes prioriteiten om aan te werken:

1.       Samenwerken aan een kwalitatief en toekomstbestendig artistiek aanbod

2.       Een structurele omslag naar een duurzaam, divers, inclusief en meerstemmig kunstenlandschap

3.       Een vaste grond en rijke habitat voor kunstenaars

4.       Mee bouwen aan een kwalitatieve en toegankelijke publieke ruimte als plek voor ontmoeting en inspiratie

5.       Uitpakken met de rol van de kunsten in de ontwikkeling van stad en regio

6.       Uitdragen van de principes van Fair Practice

In afwachting van het antwoord van de Vlaamse overheid gaan de organisaties binnen het Kortrijks Kunstenoverleg aan de slag om de prioriteiten in concrete acties te gieten.

Bron: Stad Kortrijk

Topnieuws ontvangen Ja, graag Neen, dank u